Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 160 december 2018 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Een  oude schoolfoto van onze basisschool St. Aegidius. Wie kent ze nog? Colofon:  Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet” en op www.Hertme.nl  onder Borne Boeit. Verslag Dorpsavond 8 november 2018 Jaco Nies heet iedereen welkom, een extra welkom aan de gasten. Mededelingen: Bestuur: Bert Monnink en Martin Kappert hebben afscheid genomen van het bestuur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Digitaal dorpsplein – Henk Veurman De site wordt goed bezocht. Er zijn geen tips voor verbeteringen. Bertil Meijer van Borne Boeit is ook aanwezig. In een half jaar tijd bijna 11.000 bezoekers, dit aantal is alleen van de bezoekers van de site, het aantal bezoekers via de app wordt nog niet geregistreerd, dus daadwerkelijk zijn er nog meer. Het nieuws, Verenigingen, Elkaar helpen, Agenda en ook de Gazet worden met regelmaat bekeken. Bertil Meijer geeft aan dat er meer gebruik van de site kan worden gemaakt door de verenigingen, dit is nu vrij statisch. Maar verenigingen hebben ook een eigen site. Landinrichting Saasveld-Gammelke – Hans Gels (beleidsmedewerker waterschap Vechtstromen) Hans geeft een toelichting op het hoe en waarom van het bekenherstelplan voor Gammelkerbeek en Deurningerbeek. Een onderdeel van dit plan is o.a. de aanleg van de retentiegebieden bij Hertme. De bedoeling van deze retentiegebieden is dat bij hoge neerslag hoeveelheden het water wordt vastgehouden en langzaam wordt afgevoerd. Dit is ook bedoeld om de grondwaterstanden op peil te houden. Het hoge deel van het retentiegebied bij Hertme wordt door gemeente Borne beheerd en het lage deel door waterschap Vechtstromen. Vechtstromen wil graag begrazing. Als Hertmenaren ideeën hebben voor het lage deel, bv een bloemenweide o.i.d. dan moet dit aangekaart worden bij Vechtstromen. De mogelijkheid is om een werkgroepje te vormen om dan 1 a 2 keer per jaar hierover met Vechtstromen te overleggen. Contactpersoon van het waterschap is Frits Huttenhuis, tel: (06) 29 56 07 28. Bomen langs Hertmerweg – Gertjan Hilgersom 90 bomen zijn van de gemeente Borne. Groot deel is in slechte staat. Eiken aan weerszijden en beuken aan kant Jachtlust. Een aantal bomen zal worden verwijderd en een aantal bomen zal worden vervangen. Bomen langs de westkant van de Hertmerweg hebben te weinig ruimte. Bij verwijdering zullen deze niet worden vervangen. Het achterliggende bos vangt e.e.a. op qua landschappelijk beeld. Tussen het fietspad en de Hertmerweg hebben de bomen voldoende ruimte. Deze bomenrij zal in takt blijven en waar nodig worden er bomen vervangen. Qua beeld zal er waarschijnlijk niet veel veranderen, er zullen wel lege plekken zijn, maar deze zijn niet hinderlijk, het zal lommerrijk blijven. Twentemilieu zal eerst de bomen markeren die weg moeten, zo wordt het voor iedereen zichtbaar. Er moet nog wel een kapvergunning voor worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt na de dorpsavond gedaan. Herplanting: er is (tussen het fietspad en de weg) al begonnen met iepen, die doen het goed. Voor eiken is het op een aantal plekken te krap. Aan de kant van het Jachtlust kunnen bijvoorbeeld linden of eiken komen, voor beuken is het geen goede plek. Als er een groot gat valt dan zal er extra worden aangeplant. De mogelijkheid bestaat om de 2 bomen vooraan in Hertme gedeeltelijk te laten staan om de snelheid af te remmen. Ieder jaar wordt er wel gekeken of ze wel kunnen blijven staan. De omtrek van de stammen bij herplanting zullen zo’n 20 cm zijn, zodat je de boom wel echt kunt zien staan. Er moet ook rekening gehouden worden met de veiligheid, gemeente is daar verantwoordelijk voor, daarom komt er op sommige plekken geen nieuwe aanplant aan het begin in Hertme, er is niet voldoende ruimte voor . Er gaan 40 bomen weg, 20 worden herplant. Herman Hullegie namens Openluchttheater (OLT): De kerk is eigenaar van het bos, OLT voelt zich verantwoordelijk voor het geheel. Er is een visie Ruimtelijke en Sociale Kwaliteit opgesteld voor zo’ n 10 – 15 jaar. Het kan OLT niet enorm groeien. Er wordt meer gedaan aan kwaliteit dan kwantiteit. Trapveldje is inmiddels aangepast. Voor de gemeenschap en voor eigenbelang OLT. Voor het onderhoud van het bos achter op het theaterterrein is een contract gesloten met Groen/Blauwe diensten en landschap Overijssel. De komende 20 jaar is er subsidie voor onderhoud, hiervoor moest wel eerst € 20.000 worden geïnvesteerd door OLT. April 2019 hopen ze het Spookhuis casco klaar te hebben. Eerst wordt het gebruikt als kleedkamer voor de passiespelen, daarna wordt begonnen aan de inrichting en de infrastructuur ervan. Er komt een groene toegangsweg met graskeien. De vijver blijft, de bestaande metalen brug wordt verwijderd. Slootje wordt weer in ere hersteld, en een passend bruggetje wordt hier weer neergelegd in het pad tussen oude kleedkamers en het Spookhuis. Schuurtje wordt gebruikt voor opslag. Kleedkamers worden uitgebreid. Theaterhoes wordt misschien ook uitgebreid, zodat bijv. Gregorius er ook gebruik van zal kunnen maken, Gesprekken hierover zijn gaande De fanfare kan eventueel ook gebruik maken van het Spookhuis als oefenruimte, het Spookhuis zal ook worden gebruikt als gemeenschapsruimte voor Hertme. Bij de ingang komt een overkapping in stijl. E.e.a. is vastgelegd in de visie Ruimtelijke en Sociale Kwaliteit Uitleg mevr. Kwint over kappen bomen Haarbos: Het Haarbos is in 1910 ingepland, het was heideveld, voor de mijnbouw zijn er dennen geplaatst. Uiteindelijk is er geen mijnbouw gekomen. Het bos was volledig uitgegroeid. De provincie heeft het plan geopperd om de naaldhoutbossen om te vormen in loofbossen, dat zou minder water verdampen. Fam Kwint heeft hier aan mee gedaan omdat het bos op was.  Dhr. en mevr. Kwint worden bedankt voor hun medewerking aan het wandelpad in het Haarbos langs de Hedeveldsweg. Staatsbosbeheer over Hertmerweg – Jeroen Buunen Dood hout blijft in principe liggen. Staatsbosbeheer kiest voor een natuurlijk proces. Er is een overgangsfase in Hertme, binnen nu en 10 jaar is er een ander bosbeeld. Dhr. en mevr. Kwint worden bedankt voor hun medewerking aan het wandelpad. Namens bestuur SGH Gea Wissink Werkgroep Jeugd - rondleiding Politie in Hengelo Onder leiding van René Schepers hebben we onlangs een rondleiding gehad op het Politiebureau in Hengelo. De groep werd in tweeën gesplitst en de rondleiding werd gegeven door twee agenten die avonddienst hadden. Er werden veel verhalen vertelt door de agenten wat veel indruk heeft gemaakt. Tijdens de rondleiding kregen we o.a. de cellen te zien, het wagenpark waaronder een ME wagen en de ruimte waar blaastest worden afgenomen. Aan het eind van de rondleiding kregen we van een wijkagent uitleg over #Webcare: “alle digitale vragen die gesteld worden via Facebook en Twitter, opmerkingen en tips van Twentse burgers worden vanaf het politiebureau in Hengelo direct beantwoordt door de politie”. Hierbij willen we René Schepers en agenten nogmaals bedanken voor de gastvrijheid en tijd die ze voor ons vrijgemaakt hebben! Namens werkgroep Jeugd- Judith Kole Nieuw wandelpad Hertme Met financiële ondersteuning van de Gemeente Borne en de toestemming van de Hr. en Mevr. Kwint van landgoed “Weleveld" is in de afgelopen periode door de Fa. Welhuis een gedeelte wandelpad tot stand gekomen in het "Haarbos". Het nieuwe pad loopt vanaf het begin van de oprit naar de Fam. Huiskes, door de bosrand parallel aan de Hedeveldsweg, tot aan de Gammelkerbeek. Door te wandelen over dit mooie bospad, hoeft men niet meer over de Hedeveldsweg te lopen, wat ook een stuk veiligheid meebrengt voor de wandelaars.        Waardering voor Gezinshuis  Leroy en Ellen Aan de Hertmerweg 22 hebben Leroy en Ellen een gezinshuis waar zij naast hun eigen dochtertje, ook 5 andere kinderen opvangen die door omstandigheden niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. In het  kader van de Week van de Pleegzorg bezochten wethouder Martin Velten en beleidsmedewerker Jeugdzorg Riet Siegerink op 7 november het gezinshuis van Leroy en Ellen in Hertme, met een bos bloemen als bedankje voor de zorg voor deze  kinderen. Leroy en Ellen zijn heel bij dat zij in een betrokken dorp als Hertme kunnen wonen en houden daarom op 14 mei  een open huis houden om meer verbinding te maken. Meer informatie volgt te zijner tijd.   Elkaar helpen, ook in Hertme Op de website van www.hertme.nl  vindt u, onder het kopje “Elkaar helpen, hierover al  veel  informatie. We willen  nu graag specifiek aandacht schenken aan  “toeslagen - en bijdragen” en dan met name voor de pensioengerechtigden  . Heeft u een netto inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, dan is het volgende voor u misschien interessant. bent u alleenstaand en is uw maandelijkse inkomen (AOW plus pensioenen) lager  dan € 1278,43, dan kunt u van de regelingen gebruik maken. bent u  gehuwd en is uw gezamenlijk inkomen (AOW plus pensioenen) lager dan € 1748, dan kunt u van de volgende regelingen gebruik maken: u kunt dan gebruik maken van een collectieve  zorgverzekering bij Menzis. Kijk eens op www.gezondverzekerd.nl  en dan onder de plaats Borne.  Als u chronisch ziek bent, dan  kan pakket 3 u een groot voordeel opleveren. u kunt gebruik maken van een bijdrage uit het activiteiten-fonds tot maximaal € 225.- voor deelname aan sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. ook een bijdrage voor de kosten van het bijwonen van culturele voorstellingen is mogelijk. Heeft u een minimum inkomen (bedragen vermeld in de tabel kwijtschelding) en weinig  vermogen (dezelfde tabel) dan kunt u in 2019 in aanmerking komen voor kwijtschelding gemeentelijk belastingen. Aanvullende informatie vindt u  op www.borne.nl en bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Borne en op de website www.hertme.nl  onder het kopje “Elkaar helpen” klikt u vervolgens het tabblad “Regelingen” aan. Woningbouw Roskam Landen De ontwikkeling en verkoop van het nieuwbouwplan Roskam Landen is in volle gang. En er is inmiddels gestart met de bouw van de 1e woningen.  Op 17 april jl. hebben alle Hertmenaren de mogelijkheid gehad om mee te denken over de keuze voor de inrichting van het openbare groen. Tevens zijn die avond de inrichtingsplannen van de landschappelijke inpassing van de nieuwbouwlocatie getoond. De aanwezigen is gevraagd om hun suggesties en opmerkingen te geven ten aanzien van twee gepresenteerde varianten van de openbare ruimte. De wensen van de betrokkenen zijn meegenomen en in overleg met de SGH, werkgroep woningbouw. Er is een tussenoplossing ontworpen voor het openbare groen tussen de bestaande bouw en het nieuwbouwplan die zoveel mogelijk aansluit bij de huidige inrichting.          De bestaande watergangen aan de linkerzijde van het nieuwbouwplan worden omgevormd tot wadi, waarbij de zuidelijke watergang met 1 meter zal worden verbreed. Daarnaast zal het bestaande groenplantsoen worden vernieuwd tot een bosplantsoen. In het inrichtingsplan is tevens ruimte gemaakt voor parkeren in het openbare gebied. De verkoop van de woningen loopt voorspoedig, de eerste kavels zijn inmiddels verkocht. Er zijn in totaal drie kavels onverkocht, waarvan er momenteel één kavel onder optie is. Deze kavels bieden mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande woning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Temmink op 074-2658630. DVD / BLUE RAY documentaire Nooit Verteld De DVD / Blu Ray van de oorlogsdocumentaire ‘Nooit Verteld’ is uit en kan besteld worden. De kosten bedragen € 15,00. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan  heemkundehertme@hotmail.com   ZijActief Kerstavond Op dinsdag 18 december houden de dames van ZijActief een kerstavond mmv The Neighbour Sisters. Het duo, bestaande uit Gerda Lindenbergh en Pauline Kuipers, brengt een sfeervol en gezellig kerstprogramma. De avond wordt gehouden in het Theaterhoes en begint om 19.30 uur. Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink Feestelijke opening Kerststal Op zaterdag 15 december a.s. zal de Kerststal op het Pastoor Veegerplein weer  worden geopend!  Net als voorgaande jaren zal deze opening vergezeld gaan met de gebruikelijke feestelijkheden. Zo zullen er vuurkorven staan, zorgt Hof in Huis voor een drankje en Renate en Mirjam voor een warme hap.  De opening zal natuurlijk weer muzikaal worden omlijst door de sfeervolle klanken van St. Gregorius.  En natuurlijk ontbreekt ook het gezellige Knobelen niet!  Genoeg redenen dus om even een kijkje te komen nemen! Maar er is meer…….!! Zo hebben Renate en  Mirjam (met steun en instemming van de Dorpsraad, de gemeente Borne en Ton Stokkingreef) kunnen regelen dat er, net als afgelopen jaar, een  kerstboom wordt geplaatst. Dit keer zelfs een permanente zodat Hertme ook in de toekomst verzekerd is van een mooie blijvende boom. Deze boom zal eind november worden geplaatst bij de Kerststal op het Pastoor Veegerplein en voor de Kerst worden voorzien van verlichting.  Nieuwsgierig geworden?    Kom dan allemaal op zaterdag 15 december vanaf 16.00 uur naar het Pastoor Veegerplein…..de Kerststal en de kerstboom bewonderen! Graag tot dan! Renate Stokkingreef en Mirjam van Santen Kolkleu, geef je op! Het is gebeurd: wie bunt oet de bochte vleug’n! En flink ook. Hopelijk kunnen we ook komend jaar met carnaval de bloemetjes weer flink buiten zetten. Bij elkaar brengen. De saamhorigheid vergroten. En daardoor nog meer plezier hebben. We hebben het in 2018 gepresteerd!! Met maar liefst 117 deelnemers liepen mee in de optochten van Albergen, Borne en Zenderen en achter de schermen is er steeds hard gewerkt door vele deelnemers en andere vrijwilligers. Wil je dit jaar ook jouw bijdrage leveren geef je dan snel op! Jong of oud, lid of geen lid van C.V. de Kolkleu, iedereen is welkom. Meld je aan via de link op onze site www.kolkleu.nl   opgave via mail Praalwagenkolkleu@outlook.nl  kan ook , of bel of app 06 -28 95 79 23. ALAAF !!! groeten de Praalwagencommissie van CV De Kolkleu Woord van dank!! Langs deze weg wil ik iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan de aanvraag van mijn onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau” bedanken. Het was voor mij een totale verrassing. Ik heb enorm genoten van alle mooie woorden, zang, felicitaties e.a. Nogmaals dank aan allen.  Groet, Ben Blenke. Wist u dat…? Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres gazethertme@gmail.com ook direct op het Hertmeplein onder de website Borne Boeit worden geplaatst? De collecte voor het Diabetes Fonds in Hertme  € 379.26 contant heeft opgebracht, daar komt bij wat rechtstreeks per Tikkie App is overgemaakt. Gevers en collectanten allen hartelijk bedankt. Namens het Diabetes Fonds, Ria Blenke Koor “Contrast” nog steeds op zoek is naar nieuwe enthousiaste leden?!! Lijkt het je leuk om mee te zingen kom dan vrijblijvend eens een repetitie mee doen, dinsdagavond van 19.30 – 21.00 in de kerk. Voor meer info bel: 06-41867273 De werkgroep “eieractie” van c.v. de Kolkleu al weer bezig is met de voorbereidingen voor de verkoop op zaterdag 13 april 2019. Ook kunnen we weer lege eierdoosjes  gebruiken van 10 stuks. Mag u brengen naar Haarlanden 9 . Onder de carport is altijd  plek. De oud ijzer actie van de Kolkleu zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei 2019. Op 18 januari weer de jaarlijkse gala avond van de Kolkleu is.   Agenda december 15 december:  vanaf 16.00 uur : opening Kerststal   18 december:  Kerstavond Zijactief 18 januari:  Gala avond CV de Kolkleu Uitgave:  Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:   Rian Jannink (Esther Meijer) Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hof in Huis-Winkelcafé-Horecazaal-feesten & partijen (074-3492852) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557)  Hedeveld bio eieren – René en Rian Jannink-Schabbink (06-41867273)  www.facebook.com/eerlijkei/ Restaurant ‘t Hertmes Ambacht’ Lereau Hulsink  (074-8538849)   www.hertmesambacht.nl Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com